Accions

CODISSENYIC2019/sectors

De teixidora

Fotografia: Mogams CCBYSA3.0, Disseny l'Apostròf + Dvdgmz CCBYSA3.0

Seguim fils > CODISSENYIC2019 >

Elements pel debat de sectors estratègics de l'ateneu cooperatiu

Aportacions del procés participatiu de codisseny de la comunitat d'incubació de Coòpolis

Sessions per àmbits o sectors

Les sessions estaven orientades al codisseny de la comunitat d'incubació i alhora servien per detectar necessitats i identificar oportunitats; també es parlava dels propòsits de la incubació; tot això feia que en alguns casos sortissin reflexions o debats sobre l'enfocament estratègic.

Educació[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 03 des de l‘educació i la recercaapunts col·laboratius
12 març 2019 16:00:00  a Escola Lliure El Sol (Drassanes, Raval)
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • Fer intercooperació per l'autoformació
 • La incubació s'ha de configurar com una comunitat d'aprenentatge viva i dinàmica.
 • Impulsar l'aprenentatge servei amb persones que provinguin d'institucions educatives formals i informals (secundària, universitats, postgraus, màster, etc.) i entitats de l'ESSC
 • Configurar una visió compartida sobre l'ESSC amb la comunitat educativa.

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Recerca[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 03 des de l‘educació i la recercaapunts col·laboratius
12 març 2019 16:00:00  a Escola Lliure El Sol (Drassanes, Raval)
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • L'ESSC hem de ser objecte i subjecte de recerca: la recerca ha de donar resposta a les necessitats dels projectes des de la

recerca-acció, ha de ser una eina reflexiva per les cooperatives però també a de servir per enfortir l'ESS, per projectar cap a fora formes diferents de fer que funcionen.

 • Enfortir els espais de recerca de l'ESSC que no són estrictament acadèmics i alhora promoure una xarxa de relacions amb l'acadèmia
 • L'activitat de l'ESSC ha de ser de coneixement lliure i dades obertes, impulsant la ciència ciutadana.
 • Sistematitzar com

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Cures i feminismes[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 04 des de les cures i els feminismesapunts col·laboratius
18 març 2019 18:00:00  a La Bonne, Barri de Sant Pere, Ciutat Vella
· web · @coopolis_bcn · + info

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:

Tecnologies lliures[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 06 des de les tecnologies lliuresapunts col·laboratius
4 abril 2019 16:00:00  a Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • Les empreses multinacionals acullen en les seves seus trobades de desenvolupadors, dissenyadors i usuaris de tecnologies lliures. Aquesta "acollida" els serveix per estar el dia de les innovacions i necessitats d'aquestes comunitats, per detectar i captar "talent" i alhora crea un imaginari que són aquest tipus d'empreses on cal desenvolupar la tecnologia. El sector cooperartiu podria acollir aquestes comunitats de manera que es contribuís a generar tecnologia lliure, es facilités la col·laboració, es creessin sinergies amb els projectes cooperatius i d'economia social i solidària o comunitaris i que per les persones que contribueixen a les tecnologies lliures el model cooperatiu fos un referent i la cooperativització una opció de treball i organització.
 • És important preveure a tots els nous espais de l’ESS i projectes de gestió comunitària de deixar un espai per un Datacenter, per anar creant una xarxa de servidors autogestionats i trencar amb la dependència tecnològica de les multinacionals. Una referència pot ser la Lleialtat.
 • Cal aprendre de les experiències de migració a teconologies lliures per planificar-ne de noves i aprofitar el software i recursos que hi ha (com migasfree)
 • Interconnectat amb altres espais i actors es podrien produir parts del futur cotxe electric compartit o d'altres productes industrials
 • Pensar en donar veu a les dones en els processos de transmissió de coneixement tecnològic que es donen a Coòpolis i a l'ESSC. Validar les decisions tecnològiques amb col·lectius de dones tecnòlogues i amb grups d'economies feministes.
 • Aprendre de les seves experiències d'hibridació entre feminisme i tecnologies i d'apropament de la tecnologia als infants ja existents.

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Cultura i art[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 07 des de la cultura i l'artapunts col·laboratius
29 abril 2019 11:00:00  a Ateneu L'Harmonia (Sant Andreu). Sala Llavors, 1a planta
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • Agrupar i vincular la producció amb l'audiència i destinataris potencials.
 • Tenir accés a eines de producció cultural socialitzades (tallers "bruts", maquinària, servidors, infraestructures,...)
 • Necessitats d'espais d'assaig, de magatzem i d'acollida de residències tècniques (muntatge) a més dels espais habituals d'incubació de projectes culturals
 • Calen recursos i coneixements per regularitzar situacions laborals que queden al marge en l'àmbit cultural (de manera diferent es donen situacions similars a les que es donen en l'àmbit de les persones migrades)
 • Afrontar el problema d'aïllament en l'àmbit artístic, espais de socialització i convivència; acompanyament psicològic, tenir un espai on xerrar
 • Detectar els recursos no utilitzats, visibilitzar-los (en quines hores sempre queda lliure una sala d'un centre cívic? on hi ha una màquina de fum que no es fa servir?)
 • En els projectes culturals se sol tractar l'eix social-cultural. I en les polítiques culturals l'eix ambiental-financer. El repte per la incubadora podria ser connectar aquests eixos. Oficina d'economia amb mirada 4D (financer-econòmic, ambiental, cultural i social).
 • superar el sentiment de soledat a l'hora de gestar un projecte, generar un sentiment de pertinença
 • impulsar actituds d‘intercooperació, de col·laboració enlloc de competència,

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Persones migrans i diversitat[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 09 des de l’auto-organització de les persones migrants i les diversitatsapunts col·laboratius
9 maig 2019 18:00:00  a Seu de Mujeres pa'lante
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • La perspectiva antiracista i intercultural en totes les formacions i activitats que es duguin a terme a l'ESSC
 • Suport en l'agilització dels tràmits burocràtics administratius i en atendre dubtes de caràcter fiscal.
 • La intercooperació hauria de ser entre cooperatives recentment creades i cooperatives consolidades, aprendre dels recursos mutus.
 • Formació de formadors per les professionals queacompanyen a les persones i projectes amb orígensdiversos i ètnicament diversos. Formació de les personesde la mateixa comunitat d'incubació en temes antiracistes iperspectiva intercultural.

• Formar en Economia Social i Solidària a persones de lespròpies comunitats perquè facin de referents i formadoresen les seves pròpies comunitats cultural.

 • les dones migrades tenen el doblede dificultats en la sol:licitud de finançament, perquè no hiha referents. La comunitat d'incubació podria donar accésals espais, recursos, suports. Falten recursos econòmicsper crear cooperatives per part de persones migrades,mantenir-les i consolidar-les.
 • Formació en finances ètiques per a grups ja creats iconsolidats, formació adhoc, també amb xarxacol·laborativa.

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Consum[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 10 des de consumapunts col·laboratius
14 maig 2019 17:00:00 
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Reciclatge[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 12 des de l’àmbit de reciclatge i la comunitat makerapunts col·laboratius
27 maig 2019 11:30:00  a Hangar (Can Ricart, Poblenou, Barcelona)
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • Realitzar i promoure pràctiques i tallers d’ecodisseny, dinamitzades per gent del sector de l'economia circular.
 • Es parla de generar un corner d’intercanvi i reparació (i fer xarxa entre les diferents iniciatives). cal veure com es dóna sortida a la reutilització.
 • cal seguir treballant en la sensibilització de la ciutadania sobre materials reutilitzats i circuits d'economia circular (com p.e. eReuse).

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Comunitat Maker[ ]

___Codisseny incubació Coòpolis 12 des de l’àmbit de reciclatge i la comunitat makerapunts col·laboratius
27 maig 2019 11:30:00  a Hangar (Can Ricart, Poblenou, Barcelona)
· web · @coopolis_bcn · + info

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

 • En la part de co/autoproduir certes infraestructures o serveis de la comunitat, es necessitarien relacions estables i no només temporals.

Connectar amb grups de consum per mancomunar la compra de materials...grups de consum interns i externs.

 • És important disposar de magatzems de materials, eines i maquinari. O utilitzar de forma compartida amb projectes de Can Batlló. Tenir en compte projectes com la fusteria en l’elaboració de mobiliari, i identificar altres proveïdors de proximitat.
 • Es planteja oferir assessoria en models de negoci: molts projectes necessiten ajuda sobre models de negoci, treballar "en obert" és un repte per molts i requereix assessorament, acompanyament.

Generar espais oberts per la fabricació digital i artesanies per fer prototipatge i producció a molt petita escala. Complementar amb partners de producció, per fer produccions més grans o possiblement en massa.

 • Vincular la comunitat amb escoles, residències, com a potencials compradors de productes maker, mobiliari etc.

és important identificar les oportunitats de col·laboració amb proveïdors de proximitat dins del barri/ciutat/regió segons quins productes i serveis específics que es requereixen

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Mobilitat sostenible[ ]

Necessitats, oportunitats i qüestions estratègiques:

Organitzacions presents a la sessió o mencionades:


Sessions de codisseny documentadestext-top]


___Codisseny incubació Coòpolis 01, ens posem en dansaapunts col·laboratius
18 febrer 2019 16:30:00  a Nau 69. Can Batlló (Sants)
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 02 des dels barrisapunts col·laboratius
4 març 2019 16:00:00  a CooperaSec, Poblesec
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 03 des de l‘educació i la recercaapunts col·laboratius
12 març 2019 16:00:00  a Escola Lliure El Sol (Drassanes, Raval)
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 04 des de les cures i els feminismes
18 març 2019 18:00:00  a La Bonne, Barri de Sant Pere, Ciutat Vella
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 05 des dels Usos i els espaisapunts col·laboratius
1 abril 2019 15:30:00  a Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 06 des de les tecnologies lliuresapunts col·laboratius
4 abril 2019 16:00:00  a Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 07 des de la cultura i l'artapunts col·laboratius
29 abril 2019 11:00:00  a Ateneu L'Harmonia (Sant Andreu). Sala Llavors, 1a planta
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 08 des de la comunitat de Can Batllóapunts col·laboratius
6 maig 2019 19:00:00  a Can Batlló (La Bordeta, Sants) - Bloc 11, 1a planta
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 09 des de l’auto-organització de les persones migrants i les diversitatsapunts col·laboratius
9 maig 2019 18:00:00  a Seu de Mujeres pa'lante
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 10 des de consumapunts col·laboratius
14 maig 2019 17:00:00 
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 11 des d’intercooperació i integració cooperativaapunts col·laboratius
20 maig 2019 16:00:00  a Grup ECOS
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 12 des de l’àmbit de reciclatge i la comunitat makerapunts col·laboratius
27 maig 2019 11:30:00  a Hangar (Can Ricart, Poblenou, Barcelona)
· web · @coopolis_bcn · + info

___Codisseny incubació Coòpolis 13 des de la mobilitat sostenibleapunts col·laboratius
3 juny 2019 11:00:00  a BiciHub
· web · @coopolis_bcn · + info