Accions

teixidora

Què és?

De teixidora

(S'ha redirigit des de: teixidora:Quant a)

“Les històries són de tots. Pertanyen a la comunitat... [···] Urgeixen les narracions obertes i corals” - Wu Ming, 2003


teixidora és un projecte participatiu per recollir coneixement generat en xerrades i esdeveniments, compartir documentació, explorar connexions, relacionar entre sí els debats i activitat i cartografiar actors (en general en l'àmbit tecnosocial i les temàtiques que hi interseccionen), posant l’accent en les perspectives ètiques i emancipadores, donant visibilitat a les aportacions crítiques.

Hem assajat diverses eines i metodologies per documentar el que es fa i contextualitzar-ho.

  • Seguim fils per informar i documentar els esdeveniments que es fan, compartir-los a les xarxes socials Twitter i Quitter/GNUSocial, establir contacte i diàleg, enllaçar etherpads i streamings, fer preguntes i donar context.
  • Teixim xarxes relacionant esdeveniment a través de paraules clau, persones i projectes.
  • El.laborem pàgines temàtiques (a través de cerques automàtiques sobre els continguts de la wiki estructurats en base a categories i propietats semàntiques) que augmenten els continguts automàticament i tant mostren el que hi ha com faciliten afegir-hi continguts, actors i esdeveniments:

Us convidem a explorar-les i, si en teniu ganes, a contribuir-hi.

Comptem amb el suport de WikisccR.png que ens dóna l'allotjament web i recolzament tècnic, fem servir el sistema de pads que proporciona l'associació LaMarDeBits i el 2017 vam rebre l’impuls del premi de qualitat democràtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Busquem col·laboració, suports i finançament per tirar endavant el projecte, si tens alguna proposta escriu-nos!


Abast territorial: des de Barcelona[ ]

Focalitzar una iniciativa com aquesta en una àrea geogràfica específica facilita el contribuir a teixir xarxes entre les comunitats, organitzacions i persones implicades les activitats que es documenten.
Teixidora es fa "des de Barcelona", això inclou, més enllà de la ciutat estricta, la seva àrea metropolitana, la conurbació i les poblacions veïnes. Tot i que es poden incloure activitats, projectes i altra documentació d'arreu del món, és en aquest territori en que el projecte busca ser més actiu i fer més exhaustiva la documentació.

Abast lingüístic: català i més[ ]

Teixidora té com a llengua principal el català. Tots els elements d'interfície són en català i part important dels continguts documentats també.
Teixidora inclou però documentació amb altres llengües. En molts esdeveniments els apunts i enregistraments són en la llengua vehicular de l'activitat.
Estem estudiant les solucions tecnològiques i metodològiques per fer Teixidora més multilingüe.

Abast temàtic: activitat tecnosocial, procomuns, participació, gènere[ ]

El focus temàtic inicial de Tteixidora girava entorn a tot allò relacionat amb les tecnologies. No pensem que les tecnologies puguin desvincular-se d'altres aspectes culturals, polítics o socials; però exploràvem si una iniciativa que posés el focus en la relació de tot això amb les tecnologies podia ser interessant. Progressivament es van anar incorporant a teixidora esdevenimetns de temàtiques que interseccionen amb els temes tecnosocials, fins a recollir continguts rellevants en alguns d'aquests temes.
Teixidora actualment inclou documentació sobre temàtica tecnosocial, procomuns, participació política, feminisme i perspectiva de gènere, cooperativisme, entre altres.

Què és teixidora tecnològicament[ ]

Aquesta plataforma on estàs llegint és un wiki, una web en la qual es poden editar totes les seves pàgines des del mateix navegador, que guarda registre de tots els canvis en els historials de pàgines i on es poden enllaçar pàgines que encara no existeixen per crear-les després. Per editar les pàgines només cal crear-se un compte. El software que fem servir és MediaWiki, el mateix que fa servir la Wikipedia, un software lliure que es desenvolupa sota els auspicis de la Fundació Wikimedia. A més Teixidora és un wiki semàntic, fem servir l'extensió Semantic MediaWiki, la mateixa que, per exemple, fa servir la 15Mpedia, que ens permet desar la informació de forma estructurada amb propietats semàntiques i recuperar-la en llistats dinàmics com els que fem servir a les subportades seguim fils i teixim xarxes, entre altres pàgines. Amb una extensió relacionada, Semantic Forms, fem que l'edició de bona part del wiki es pugui fer assistida per formularis, a través dels quals omplim els paràmetres de les plantilles que contenen la informació. El wiki està en un servidor de Wikis.cc i forma part d'una "granja" de wikis que comparteixen la mateixa configuració i es gestionen, a nivell d'instal·lació, extensions i actualització, com un de sol.

Qui hi ha darrera[ ]

Aspirem a que hi hagi una comunitat de gent que fa coses, que organitza o participa en esdeveniments, que els documenta i comparteix la documentació, que vol seguir els debats i re-elaborar col·lectivament els relats.

Teixidora és actualment un Grup d'Activitat Cooperativitzada de la cooperativa integral femProcomuns.
Teixidora va ser fundada l'any 2016 per Mònica Garriga i David Gómez.
També han impulsat el projecte...
 : TAG Taller d'Intangibles http://enlloc.net
 : Free Knowledge Institute http://freeknowledge.eu

About Teixidora[ ]

teixidora (the weaver) is an informative, participatory initiative to collect knowledge generated in talks and events, sharing documentation, exploring connections, relating debates and activity among each other and mapping actors (in general in the technical field) and the topics that intersect, with an emphasis on ethical and emancipating perspective.


Almost 500 event sessions have been documented since 2016, generating a cartography of topics, projects, organisations, people and publications mentioned in them; producing a documentary stigmergy that allows to transparently tracing relationships between discourses, debates and proposals. It combines various technologies (collaborative etherpad documents, semantic wiki, automatic structured text extraction bots) with methodologies that have been defined, put into practice and reworked, in local and international events. So far, events have been covered mainly in Catalan, but also in other languages Spanish (i.e. at ComunESS), English (i.e. Sharing Cities , Barcelona Biennale Ciutat Oberta) and French (at the Commons Camp Marseille, along with Spanish, English and Italian).


What is Teixidora technologically[ ]

The platform where you are reading this, is a wiki, a website where you can edit all pages from one single browser, which keeps track of all changes in each page and where you can link non-existing pages to create them later. You only need to open an account to edit pages. The software we use is MediaWiki, the same as Wikipedia, a free software developed under the auspices of the Wikimedia Foundation. In addition Teixidora is a semantic wiki, we use the Semantic MediaWiki extension, the same used, for example, by 15Mpedia, which allows us to save information in a structured way with semantic properties and retrieve it in dynamic lists. Teixidora has the extension Semantic Forms, to allow editing the wiki assisted by forms, through which we fill in the parameters of the templates that contain information. The wiki is on a Wikis.cc server and is part of a "farm" of wikis that share the same configuration and are managed, at the installation, extension, and update level, as if it was a single wiki.


Who is Teixidora[ ]

We aspire to have a community of people who do things, who organise or participate in events, who document them and share the documentation, who want to follow the debates and collectively re-elaborate the stories.

Teixidora is currently a Cooperative Activity Group of the multistakeholder cooperative femProcomuns.

Teixidora was founded in 2016 by Mònica Garriga and David Gómez.

They have also promoted the projects:

TAG Intangibles Workshop http://enlloc.net
Free Knowledge Institute http://freeknowledge.eu

> You can read:
Collaborative Online Writing and Techno-Social Communities of Practice Around the Commons: The Case of Teixidora.net in Barcelona at Journal of Peer Production


¿Qué es Teixidora?[ ]

teixidora (tejedora) es una iniciativa divulgativa y participativa sobre los debates y la actividad tecnosocial que se da en el área de Barcelona, ​​haciendo hincapié en las perspectivas éticas y empancipadoras; que busca dar visibilidad a las aportaciones críticas fomentando el conocimiento, la reflexión y el debate.

  • Tejemos redes tejemos complicidades con plataformas y comunidades tecnosociales -locales e internacionales-, grupos de investigación y organizadores de actividades para conocer qué hacen y qué necesitan. Recopilamos y elaboramos información complementaria que dé contexto a la actividad cartografiada aportando conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, su trayectoria histórica, los debates éticos, descajanegrizando las tecnologías para facilitar una adopción consciente.
  • Nos proponemos dar cuerda para ampliar la autonomía personal y social dando visibilidad a las tecnologías libres y casos de apropiación tecnológica.