Accions

Precarietat dels lloguers. Lluita, organització i defensa 2018/10/27/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18lloguers

Mar (Col·lectiu Ronda, àrea de Comunicació)

Irene Escorihuela (Directora Observatori DESC)

Irene Sabater (Sindicat de Llogateres) Sindicat que va neixer fa un any i mig que estan fent una feina molt intensa en la lluita contra la precarització de l'habitatge.

Irene Escorihuela

Parlaré sobretot d'amenaces, perquè des de l'Observatori DESC fem recerca sobretot sobre incidències.

Barcelona va aixecar l'alarma dels preus elevats, 900 euros de preu mig d'habitatge, quan el sou mig està molt per sota. Altres ciutats han seguit. Hi ha una taxa de sobrecarrega que explica que de cada 10 euros que entren a una llar, 4 es destinen a habitatge. Hi ha un ofec per poder accedir a aquest dret bàsic.

A nivell internacional, hi ha un 30% en habitatge i serveis bàsics (electricitat, aigua, gas) . El dret a l'habitatge inclou l'accés a aquests serveis, que estigui en una ubicació que no sigui aillada. Està reconegut en el Pacte de Drets Econòmics Socials i Culturals de la ONU, en l'article sobre el dret a una vida digna, a l'alimentació, a la salut, al vestir,

L'estat espanyol ha ratificat aquest Pacte, està reconegut a la Constiutció, però l'artice 97 està en una part de la Constitució que no permet exigir-lo,  a l'apartat dels Principis Rectors de l'Economia.

Tenim menys d'un 2% d'habitatge públic, el mercat privat esta sotmès a especulació, fons voltors, etc. i el 98% de les persones hi hem d'accedir per aquesta via, la privada.

Cada dia hi ha 94 desnonaments. És difícil mantenir-se en un habitatge. Més d'un 90% a Barcelona i d'un 60% és per impagament de lloguer, no de la hipoteca.

En plena crisi hipotecaria es va modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) desprotegint les inquilines. Va passar a ser de 3 anys, desnonament per impagament. També es van crear les Socimis, la golden visa (habitatge per més de 500 mil euros dret a residència). Hi ha molts desnonaments invisibles. El 2015 vam fer un estudi que demostra l'impacte dels desnonaments, en la salut i en la infància. La vulneració d'un dret impacta altres drets.

No tenim mecanismes de control de mercat. La ONU va examinar l'estat espanyol sobre els drets econòmics, socials i culturals, i va veure que el sector més afectat era l'habitatge, va demanar la regulació del mercat inmobiliari, però no s'ha fet.

Es demana poder regular preus i contractes, contractes més estables. A França són de 3 anys per petits propietaris, i 6 anys per grans, però si compleixes les condicions, el contracte es prorroga automàticament (al mateix preu) a no ser que el propietari el necessiti.

Es demana que hi hagi un preu màxim, o una regulació en l'augment, que no sigui més d'un 10% o un percentatge concret respecte a l'inici... Els països als que ens reflectim, París i Berlín fan els index en base als preus de mercat, no pots posar el pis a lloguer a més d'aquella quantia, els preus són tan alts que l'impacte es molt baix. Sembla que era una proposta acceptada per PSOE i Unidos Podemos pels pressupostos de l'estat espanyol, però si es fan sobre els preus de mercat actuals no serveixen massa.

Tema de les fiances, és una manera de impedir que determinades persones puguin accedir, quines garanties té el proces de desnonament, ara diu incompliment, que pot ser qualsevol cosa, amb un mes d'impagament, n'hi ha prou? O cal passar a tres quotes?

Hi ha maneres d'exigir el dret a l'habitatge, un cas de lloguer va arribar a la ONU i la Onu va fallar a favor fent una serie de recomanacions a l'estat, de fer mes habitatge públic, aixó esta servint per aturar desnonaments sense una alternativa habitacional, i aquí s'esta interlocutant amb nacions unides per això.

Irene Sabater 

Parlaré de les propostes i les alternatives que proposem.

El sindicat de llogaters va ser presentat al maig de 2017 al Casinet d'Hostafrancs amb un a presència pública molt important.

Neix de la iniciativa d'un grup promotor, d'unes 30 persones, que havien estat a FAVB, PAH, La hidra, l'observatori DESC, uns més academics altres més activistes. Tardor de 2016 comencem a fer reunions i ens plantegem fer una organització de llogaters i llogateres, que no teniem.

La inspiració d'experiències a altres paÏsos, on hi ha una tradició més llarga d'associacionisme, etc ens va servir en un moment en que creix el nombre de llars llogateres, ara es un 40% a Barcelona, unes 300.000 llars. Comencem a parlar com organitzar-nos, en un sistema d'afiliació que permeti comptar-nos, 30 euros anuals, amb quota social mes baixa, i afiliació col.lectiva. Campanya de micromecenatge i afiliació, i en pocs mesos, més de 1000 afiliats. Ens centrem en l'organització interna, quina acció volem fer cap a l'exterior, diagnòstic cap a la precarització, abús immobiliari sistemàtic, expulsions a l'alça, i de retruc ens adonem que la situació adversa afecta la situació de la ciutat perquè un lloguer indigne implica una ciutat danyada.

La nostra inspiració és que el lloguer es converteixi en una manera de viure tan digna com la propietat, en les mateixes condicions, i comencem a veure com articular i abordar els casos de llogaters i llogateres que arriben, els desnonaments invisibles, forçant una pujada de lloguer inassumible, o exposats a pressions perquè marxin dels immobles. Convoquem els llogaters a la campanya 'Ens quedem' per tractar els casos, també hi ha assessorament jurídic amb col.lectius d'advocades com el Col·lectiu  Ronda, i propiciar que es faci una transmissió de coneixement jurídic més multiplicador. Aquest model d'assessorament col.lectiu ha servit.

Les propostes de canvis estructurals

El marc legal i politic i cal pressionar per canviar-lo, tenim un decàleg a sindicat de llogateres.org amb deu elements que es canviaran aviat. La llei a canviar es la d'Arrendaments Urbans, per l'estabilització dels contractes, no només per allargar el nombre de contractes i prorrògues, sino que les renovacions siguin més dinàmiques, i no es doni aquesta incertesa.

Els preus disparats, fent que hi hagi una correspondencia entre les condicions de la llar i els preus, i que corresponguin a la renda de les llars.

Aquest tema és complexe, al Barcelona Meeting Point ara seria impossible parlar-ne, és un tema tabú, s'ha de parlar en els mitjans, igual com es fa amb els medicaments.

La resposta és que hi ha una connivencia molt forta entre les elits immobiliàries i  el poder politic.

En un context més micro, establir mesures que facin que la relació sigui més simètrica, important la questió dels intermediaris els APIS tenen molt a guanyar quan hi ha una rotació ràpida de llogaters, hi ha moltes situacions en què propietaris que no voldrien canviar d'inquili acaben fent-hio.

questions de funcionament del mercat inmobilitari, les sociedades de inversion inmobilaria que cotitzen a borsa i tenen beneficis fiscals més alts i que s'estan convertint amb els fons voltó, No tenim les dades, hi ha petit propietari, però segueix la tendencia del gran propietari,

La regulació de les Socimis, l'augment del parc públic d'habitatge a través de diverses vies, una d'elles es la mobilització de l'habitatge buit. a 2011 hi havia 400.000 pisos buits?¿?

El centre de l'acció sindical dels llogaters i llogateres es reforçar que no estem sols davant del propietari o de l'API, el problema no és individual, i no tenim dades molt fiables, però cada vegada més hi ha grans propietaris, i es pden posar en contacte inqulins d'un mateix propietari, són fenomens col.lectius,  Hem engegat la campanya blocs en lluita, i la de desnonaments invisibles. Cal buscar la possiblitat de la negociació col.lectiva.

Victories: renovació sense pujada de lloguer, renovació automatitzada sense intermediaris

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

Vinc del camp social, treballo a serveis socials i és una de les problematiques amb què ens estem trobant, persones més vulnerables, com els podem empoderar perquè puguin venir al Sindicat o a altres col·lectius.

Fora de Barcelona també teniu antenes? I hi ha casos de families que hagin aconseguit denunciar-ho i guanyar? Hi ha casos individuals d'èxit, encara que sigui un tema col·lectiu?

Irene Sabater

La problematica del lloguer esta molt mes extesa que als barris centrics, ara esta passant a Nou Barris, hi ha una pauta d'especulació, aquesta setmana un bloc a Santa perpetua, vinculat a Goldman Sachs, es demanava un 70% de pujada, i les 120 families es van quedar. També es troben aquestes practiques a Manresa, Terrassa, ... TAmbé hi ha un sindicat a Sant Cugat, Rubí, Montcada, i embrions a altres ciutats de l'area metropolitana, Sitges, Terrassa, a la resta de l'estat també n'hi ha a Madrid, Màlaga, Sevilla, Granada, Zaragoza, Palma, Valencia, Pamplona, sembla que en poden sortir. Això no és un problema només de Lavapiés i el Gotic.

Els casos d'assetjament inmobiliari acostuma a ser a persones vulnerables, pensionistes que viuen en el centre de la ciutat, hem comencat procediments de demanda administrativa, a Cornellà hi ha un conflicte amb un tema de requalificació urbanistica dels terrenys.

Irene Escorihuela

A les persones que anaven a la PAH els preguntavem si havien anat a serveis socials abans, al 2015 un 50% no hi havien anat, i al 2018 un 70% no hi havien anat.

El tracte que havien rebut dels serveis socials deien que no era bo, però es barrejava la pregunta entre el tracte rebut i la resposta.

vam fer un debat amb el col.legi de treballadors socials, per posar'ho e- comú

També tenim documents útils on hi ha tota l'estructura jurídica i només s'ha d'omplir pel cas concret, tenen el segell de la PAH i quan arriben als jutjats tenen més força.

Si tens una situació complicada però t'hi enfrontes des d'espais col.lectius es mes facil.

Intervenció

La vaga de llogaters podria ser util per fer pressió?

Irene Sabater

La vam proposar, i va tenir una reacció mediàtica dels adversaris instantània, només per això ja va ser util, i com a eina de lluita també és contemplable, ha de ser a l'escala col.lectiva, i hi ha moltes maneres de preparar-la en alguns llocs el que es fa és que els llogaters segueixen pagant el lloguer però el consignen al jutjat, deixant constancia que el volen seguir pagant, estem practicant la vaga pero parcial.

A l'any 31 a Barcelona, en un moment d'efervecencia politica i mobilització social molt diferent a la d'ara es va aplicar.

Irene Escorihuela

Es diferent quan et poden fer fora no pagant només un mes, estem en una situació de molta vulnerabilitat

Intervenció

En una conferencia fa uns dies, un arquitecte de l'ajuntament deia que un mateix propietari que te dos habitatges en un mateix barri pot treure un 30% d'un habitatge i

El tema del tempteig i retracte, em vaig inscriure a Habitat 3, com a membre d'Arquitectes sense fronteres,  i vaig veure que tenen moltes dificultats per poder fer aquesta inspecció, potser hi ha la possibilitat de millorar-ho.

I el tema de masoveria urbana, és factible?

Irene Escorihuela

El tema del 30%, és que tota nova obra o renovació integral incorpori un 30% d'habitatge assequible, és una negociació que s'esta fent a l'ajuntament entre grups polítics, vam haver de renunciar a la supensió de llicències, i això que es pugui negociar dins d'un mateix barri no estava previst inicialment, és cert que és una mancança, però es va acceptar perquè no augmenta la fragmentació social,

El tempteig i retracte és una bona mesura per comprar habitatge a preu assequible, però com s'esta fent ara, els municipis tenen molt poc temps per decidir si compren o no compren.

La masoveria urbana, està molt bé, per veure l'habitatge d'una manera diferent, i crec que l'ultima modificació de la LAU permet el pagament en espècies, fent millores a l'habitatge.

Irene Sabater

El 30% efectivament ha estat una concessió, però la veiem acceptable, està en la linia de promoure la mixtura social, com s'implementi també será objecte de negociació.

No podem baixar la guardia, inclús ara que hi ha l'aprovacio de la generalitat.

Sobre el tempteig i retracte quadra amb el taranna general pisotero de la jungla del sector immobiliari.

Hem d'aspirar que la legislació marc ens posicioni en una situació de màxima garantia.

La nostra opinió sobre la masoveria urbana, o la sessió d'us, i altres mesures que s'estan implementant des de cooperatives a la ciutat ens semblen molt interessants, però nosaltres treballem el lloguer perque pensem que és la manera de fer aquesta legislació marc.


Buidatge de continguts (separats per comes)

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc).Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.  Fes-ho en un text separat per comesper facilitar aquesta tranferència automàtica.