Accions

Metadecidim (Posada en comú i Clausura): I Jornades i Hackaton del desenvolupament participatiu del Decidim.Barcelona 2016/11/26

De teixidora

Esdeveniment ¬ Hackaton • Forma part de: Metadecidim

Calendar Noun project 1194.svg

Metadecidim (Posada en comú i Clausura): I Jornades i Hackaton del desenvolupament participatiu del Decidim.Barcelona

Quan: 26-novembre-2016 · Llengua: ca-català, es-castellà Organitza: Ajuntament de Barcelona

Hashtag:#metadecidim_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @decidimbcnPosada en comú i Clausura de la jornada que forma part del procés Metadecidim de disseny participatiu de la plataforma Decidim.Barcelona.


“… Jornades organitzades des de l’àrea de Participació de l'Ajuntament de Barcelona dins del procés per promoure una comunitat de persones que dissenyin col·laborativament el futur de la plataforma Decidim.Barcelona
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Android Emoji 1f3ac.svg vídeo ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.lamardebits.org/p/metadecidim_26112016

Barcelona Metadecidim

Ha habido una fase de propuestas que seguirá abierta. En adelante todas las personas inscritas en el padrón podrán empezar a votar a través de Decidim.

Con Decidim no se puede sobornar, lo poderoso del copyleft es que es un recurso común, con lo cual es de todos. “Hemos abierto un proceso imparable para organizar la democracia participativa, y no tiene fin”. Los comunes digitales. Como el software es libre se espera que otros municipios del mundo empiecen a utilizarlo.

No solo decidir sino vigilar a quien se hace cargo de la implementación

Taller de privacitat, seguretat i drets digitals

Introducció: Un dels aspectes més importants i complexos d'una plataforma o xarxa com el decidim.barcelona és equilibrar la transparència, la usabilitat i l'enriquiment de l'experiència d'ús amb el dret a la privacitat i la seguretat de les dades de les usuàries, així com de l'anonimat en els sistemes de presa de decisions.

Reptes: Hauríem de poder mostrar (si volem) la nostra ubicació i dades com preferències temàtiques per enriquir el nostre perfil d'usuari? Si esborro el meu compte d'usuària, què hauria de succeir amb les meves dades, comentaris i propostes realitzades, i al seu torn complir períodes de retenció legals? Els suports a les propostes han d'estar encriptats? Com podem facilitar la configuració de les opcions de privacitat de la plataforma? Com generem un sistema de vot segur, encriptat i lliure? Com des de projectes com el decidim.barcelona podem fomentar la neutralitat de la xarxa?

Exemples: Decidim.barcelona hauria de garantir la possibilitat d'un anonimat total a la participació, un cop s'ha verificat el perfil d'una usuària. Això implica una explicació fàcilment comprensible de la rellevància d'aquesta qüestió i com garantir-la mitjançant la configuració del perfil. Així mateix, les característiques tècniques de la plataforma no només han de garantir aquesta possibilitat sinó que han de ser accessibles i usables per disminuir al màxim les barreres de la usuària a l'hora de fer ús de la mateixa.

Anonimització > Com fer que el voto sigui secret i anònim. Si vols ser anònim no podrás votar, per exemple, a algo nomas del teu barrio.

Les preguntes frequents, que és on s’explica no estava clar a la web. S’ha arreglat

La cessió de dades > en lloc de fer google analytics, per exemple, es faran servir eines de software lliure

Els els processos transparents, no paralar tecnicament


Organs de participació

Introducció: Els òrgans de participació (consells d'àrea, de ciutat, de barri, sectorials) tenen la funció de consulta i assessorament en el disseny de determinades polítiques públiques.

Reptes: Com es configuren espais estables dins de la plataforma per als òrgans de participació? Quines característiques han de tenir? ¿Com relacionem els òrgans amb els processos participatius? Com s'hauria d'implantar en la plataforma la inclusió de punts o preguntes en el ordre del dia d'un òrgan? Haurien d'aparèixer a la plataforma totes les reunions dels òrgans juntament amb els temes que tracten i penjar-les actes i els vídeos de la reunió? Com hauria de poder interactuar una ciutadana amb aquests òrgans? I com hauria de reflectir l'activitat del ple municipal a la plataforma?

Exemples: Decidim.barcelona hauria incoporar una secció d'òrgans de participació ordenats territorialment i per àrees. En aquesta secció haurien de llistar els òrgans i les seves dates de reunió al costat del ordre del dia, actes, documents presentats i tractats, etc. Qualsevol persona o associació hauria de poder fer una pregunta o elevar una proposta a un òrgan de participació recollint X suports.

- Vincular la participació digital i presencial / Articulació de les sessions presencials i dels òrgans amb la plataforma decidirm - Fer-ho més transnparent emetent les reunions presencials participatives en streaming. > Reunió híbrida

- Protocolaritzar els organs de participació. S’ha de sistematitzar el funcionamient, i així s’aporta més valor a les reunions

- Com aconeguim un grup de joves digitalitzadors. Hi ha un programa a bcn activa per fer dinamitzadors de barri. El que es busca es que es que aquestes persones siguin dinamitzadors digitals, per a tancar el gap competencial, per exemple, amb la gent gran.

Funcionalitats per a grups

Introducció: Les organitzacions socials, entitats, associacions i altres grups de la societat civil són fonamentals per entendre el teixit associatiu de la ciutat. Un dels reptes del decidim.barcelona és el de poder donar serveis a les associacions partint de les seves necessitats democràtiques a la vegada que es dona visibilitat a les organitzacions en el seu paper actiu als diferents processos de participació.

Reptes: Quines funcionalitats actuals del decidim.barcelona poden fer servir a les associacions? Quines altres funcionalitats necessiten per al seu ús intern? Haurien de ser transparents i visibles per a tota la ciutadania o privades? Hauria de servir el decidim.barcelona per convocar manifestacions? De quina manera?

Exemples: Integració d'un sistema de vot per a elecció de president/a, tresorer/a i secretari/a d'una associació, convocatòria d'assemblees generals, sistema col·laboratiu de presa d'actes de reunions i comentaris posteriors, debats i processos de deliberació, ...

Participació a nivell col·lectiu. La gent que participa de vegades representa a altres col·lectius. Com es posa en comú?

4 propostes de valor

1. Processos de democràcia interna: plataforma visualmente efectiva. Com connectar amb una part de la ciutadania que ja està organitzada. Com posar-les en relació amb la participació general. S’ha de fer una eina que sigui amigable.

2. Eines per la democràcia interna - aplicacions concretes (votacions, debats, etc): aprofitar les eines ja existents. El perfils enriquits: el pas qualitatiu de l’individu a allò col·lectiu. Puc votar a nivell individual per mi mateix o com representació d’un col·lectiu. S’ha de crear un usuari que representi un col·lectiu. Sobre la ponderació de vots i representació: com fer que aquest vot sigui real, individual o col·lectiu. Quin pes té una organització a l’hora de votar?

Democràcia directa

Introducció: En aquests moments decidim.barcelona es centra en els processos de participació, però hi ha altres funcionalitats previstes per a la plataforma, entre elles el fer de sistema de recollida de suports per a iniciatives populars i / o la realització de consultes ciutadanes.

Reptes: Com s'hauria d'estructurar i esglaonar un procés de recollida de suports per a iniciatives populars / ciutadanes a la plataforma? Qui hauria de poder iniciar-les? S'haurien de poder modificar durant el procés? S'hauria d'incloure una elaboració col·lectiva de la proposta? Quina relació haurien de guardar les iniciatives amb els processos de participació?

Exemples: Les iniciatives ciutadanes s'haurien de poder incubar a la plataforma fins a generar un cert consens al voltant de la proposta a realitzar, i passar després a una secció d'Iniciatives populars en què es recullin suports alhora que es facilita el desenvolupament i la promoció de la iniciativa en funció del nombre de suports que recapta.

1. Mocions, precs i preguntes ciutadanes al Ple

2. Iniciatives legistlatives populars

3. Iniciatives comunitàries

Ús de la plataforma per l’ús públic. Reserva d’espais públics per delibaració ciutadanas. S’ha de tenir en compte la quantitat de gent que estarà present i quin espai es necessita.

Participació i territori

Introducció: En una ciutat l'estreta relació entre participació i territori és fonamental per entendre l'espacialitat dels procesos, la singularitat de cada carrer, barri o districte, i la gent que els habita, la seva forma urbana, ... Nombrosos processos de participació estan en procés de llançament que creuen espai urbà i participació.

Reptes: Quines possibilitats hi ha de creuar les funcionalitats del decidim amb la geolocalització? Quines funcionalitats es podrien afegir per millorar els procesos de participació que impliquen la gestió i presa de decisions relacionades amb l'espai urbà? ¿Com reforçar l'articulació de la participació presencial amb la participació a la plataforma? Què funcionalitats podrien afegir-se a la plataforma per facilitar la governança d'un edifici, una superille o un barri? Com delimitar terriotialment un àmbit de decisió: només els qui puguin verificar estar empadronats en aquest barri o una usuària hauria de poder triar al registrar-se quin barri i districte vol decidir? ¿Hauríem de poder decidir en més d'un barri / districte?

Exemple: El decidim.barcelona hauria de servir per coordinar el govern de l'assemblea de veïnes / us d'un edifici convocant reunions i estructurant l'ordre del dia, permetent el vot per a la presa de deciones relatives a la comunitat de veïnes / s.

1. Espai per als laboratoris ciutadans d’innovació democràtica i participatius. Ja hi ha molts col·lectius treballant en aquest sentit. Aquestes iniciatives no ténen prou exposició, així que es vol donar una visualització del que s’està fent. Per a tenir una visió de conjunt ràpida i global del que s’està fent a la ciutat.

2. Metaproposta > millorar eines per la gestió dels espais urbans que actualment estan infrautilitzats. S’han de tenir en compte les necessitats de la ciutadania a diferents nivells i que necessiten espais per fer aquestes activitats. La gent podria veure els recursos que hi ha i solicitar-ne l’ús i en quin estat estan. A més es pot proposar l’ús d’aquests espais. També, si hi ha espais buits que pertanyen a especuladors, que se’ls hi busqui un us públic. A més aquí hi haurà un índex dels plans urbanístics que estan plantejats i que es puguin auditar.

> Col·laborar amb biblioteques de BCN per difondre la plataforma

Processos de participació

Introducció: Els processos de participació són la funcionalitat bàsica de la plataforma en aquest moment, ja que es poden configurar els processos per fases, i es pot afegir a cada fase les funcionalitats necessàries (propostes, trobades, debats, ...), però encara els podem millorar molt entre totes.

Reptes: Com podem millorar els processos? De quina manera s'haurien de mostrar els processos de participació a la portada (quan hi hagi 50 alhora)? De quina manera podríem permetre que els processos s'inicien de manera autònoma per grups o persones al marge de l'Ajuntament? Quins components falten per poder enriquir els processos de participació? De quina manera s'haurien d'avaluar els processos de participació a la plataforma?

Exemples: Volem una funcionalitat que permeti que s'ajuntin diferents actors / agents socials i constitueixin un grup promotor de manera independent de l'Ajuntament, de manera que es creï una incubadora de processos de participació i quan aquest procés tingui una validació de més de 100 persones i / o 15 associacions, pugui activar la configuració d'un procés i la seva posterior posta en marxa.

Com decidim pot millorar procesos de participació dins els processos de participació

En general la participació ha de ser divertida, transparent, integradora

1. Diagnòstic de qualitat: diagnosi de processos. Es podrien incloure mecanisme de diagnosi dins la plataforma.

2. Ens hauria de permetre fer propostes de qualitat. El Decidim intentara fusionar propostes relacionades amb paraules claus, etc

3. Que la navegació al decidim funcioni per propostes. Així es generaran comunitats d’interès

4. Transparència, ingredients de comptes, etc. Dins el Decidim ha d0haver-hi móduls de rendiment, procés i execució. Explicar per què s’agafa una proposta, explicar per què el projecte té desviacions sobre el que es va proposar en un inici

5. Estimular l’ús del joves al Decidim, gamificar, buscar influencers, etc

6. Que el Decidim ofereixi la possibilitat de plantejar processos per part de veïns i veïnes

Part del desenvolupament tecnològic HACKATON

Hi ha hagut tres tallers

1. Codi i desenvolupament

Utilitzar eines i codes que no impliquin cesió de dades a tercers. Només utilitzar fonts de codi lliures ni google analytics ni google maps

Es podria millorar que els usuaris puguin col·laborar de forma inmediata

2. Com utilitzar les dades generades a la plataforma

Com plantejar preguntes que responguin les dades. Problema, al principi no es podia plantejar.  La privacitat és un tema transversal.

- No es poden tenir dades demogràfiques? Si no se sap l’edat o lloc de residència és dificil aprofitar les dades

- Procés de validació o refús de propostes:

- S’ha e veure com integrem dades de la ciutat per generar models estadístics que ajudin a prendre decisions

- Sobre cessions de dades: la visualització de dades pot ajudar a reforçar el discurs de l’eine

- Hi ha dades que poden ser més clares. Quan un dia hi ha varis procesoss alhora posar l’hora també

- Categorització de participació amb georeferències, potser pot ser més utils que districtes, barris o carrers

- Veure com es poden incoprar agents socials en el procés de participació

- Gestió de dades obertes: decidim està alliberant dades, però si no se saben treballar no ténen sentit. Com generar formació tallers per treure info d’aquestes dades? Amb visualització i eines més exploratives la gent podria proposar altres usos.

3. Funcionalitat i UX

- Fer widget per a que ho puguis posar a altres web, que la gent pugui posar les propostes en altres webs

- Al grup hi havia una persona que no havia entrat mai a la plataforma i l’han fet servir de betatester

Propostes:

a. Opció de feedback dels usuaris. Si et perds a la web que els usuaris diguin on pasen. Posen l’exemple del govern britanic

- Habilitar opció de subscripció al programa de millora de l’experiència d’usuari. Que puguis cedir voluntariament certs drets per a anàlisi de la plataforma

- No fan servir icones de facebook o twitter però s’han de treballar les icones més clarament.

- Poder jugar amb tests A/B de manera que la gent pugui escollit quina troba més útil

DADES

Palabras más frecuentes en propuestas de distrito vs de toda la ciudad. Tamaño proporcional a la diferente relativa de frecuencia. - Han hecho un juego donde se destacan las palabras frecuentes y las comparan y confrontan en dos ámbitos, como por ejemplo:

Propuestas ajuntament vs ciudadanos

Propuestas rechazadas vs aprobadas

La ciudadanía tiene que empoderarse en el análisis de datos.

“Hay gente que impulsa el decidim entre sus vecinos y amigos”Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistrament audiovisual de l'esdeveniment o continguts audiovisuals relacionats.el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Android Emoji 1f3ac.svg vídeo

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
  • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
  • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: participació, usabilitat, transparència, usuaris, òrgans de participació, disseny, UX, privacitat, drets digitals, dades, eines, funcionalitats, laboratoris ciutans, incubadora, codi obert, dades obertes, anàlisi de dades

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Decidim Barcelona

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

  • Cites (què s'ha dit)  • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: ·

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal