Accions

Especial

Afegint una persona: Alex Gasulla

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Nom i cognoms:

Web o blog:

xarxes socials...

Compte de Twitter: @
Compte de la persona a Twitter
Compte i node de GNUSocial:
Compte de la persona a Quitter o node de GNUSocial
@
Node de GNUsocial, només nom i identificador, sense http://. Exemples: quitter.se, quitter.cat, somsants.net
Enllaç a LinkedIn:
Compte de la persona a LinkedIn a través de l'enllaç web complet

comunitats i mitjans en xarxa...

Compte a Wikipedia/Wikimedia:
Només el nom d'usuari, sense el namespace
Enllaç URL començant per https:// a la seva pàgina d'usuari
Compte a Internet Archive:
Només el nom d'usuari, sense la url (ja es crearà automàticament)

teixint xarxes...

Pseudònim per prendre apunts:
Indicar el pseudònim que sol fer servir per prendre apunts a etherpad
Compte de Teixidora:
Si la persona té compte a Teixidora poseu el nom d'usuari aquí

dades biogràfiques...

Enllaços a informació biogràfica si existeix sobre aquesta persona a Wikipedia o altres enciclopèdies i ressenyes biogràfiques institucionals o com autora en mitjans de comunicació.

Cancel·la