Accions

Dones, Art digital i Sobirania tecnològica 2020/02/29/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/p/dones_art_sobtec

Dones, Art digital i Sobirania tecnològica

> Data i hora: 29/2/2020 - 11:30h

Sobtec 2020 V Congrés de Sobirania Tecnològica. 28 de febrer de 2020. Relatoria col·laborativa que es transferirà a la plataforma Teixidora.net com a documentació del Congrés igual que s'ha fet en els anteriors 4 anys.

https://www.teixidora.net/wiki/sobtec2020

> Pots identificar-te amb un nom i pseudònim i un color a la part superior dreta de la pantalla.

> Pots comunicar-te amb les altres persones connectades amb el chat de baix a la dreta.

Col·labora...

...a prendre apunts a continuació. Ajuda a identificar temes, projectes, organitzacions i autor/es mencionats/des. Enllaça informació complementària si cal.

> Si vols expressar una opinió, posa-ho entre claudàtors [Opinió> ...]

...

Apunts

Llista d'intervinents separada per comes

Escriu els noms aquí

Aportacions de les persones intervinents

Escriu aquí

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

Identifiquem què es diu sobre les sobiranies en aquesta sessió

Identifiquem el diagnòstic, les propostes de solució i les alternatives que ja tenim en marxa que surtin en aquesta activitat.

Posa-ho en forma de llista als apartats següents

Llista per punts
Llista per punts
Llista per punts

Buidatge de continguts (separats per comes)

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc). Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.  Fes-ho en un text separat per comes per facilitar aquesta tranferència automàtica.

Expressions separades per comes
Noms de projectes separats per comes
Noms d'organitzacions separats per comes
Noms de persones separats per comes
Noms de publicacions separats per comes
-||-|-

https://www.teixidora.net/wiki/sobtec2020

  1. Sobtec2020

Teixidora.net

@_sobtec

@seguimfils

sobtec@mastodont.cat

seguimfils@red.confederac.io