.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

.

· · ·
SARS-CoV-2, grey and white.svg Iniciatives i publicacions en la crisi del COVID-19. Contribuïm a documentar-les.

· · ·
Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora.

 Accions

Directoris de projectes tecnosocials

De teixidora

Llista de directoris i cartografies de projectes digitals


BCN Smart City Commons

Mappeig d'actors, activitats i programes municipals dins del context de "ciutat intelligent" amb orientació commons.

Mapping of authors, municipal programs and activities within the context of a commons-oriented "smart city".


P2PValue Directory

Plataforma tecno-social per a la generació de valor i de models sostenibles basats en la producció col·laborativa entre iguals (CBPP, sigles en anglès). El directori actualment compta amb més de 300 casos de producció col·laborativa entre iguals. Les dades estan lliurement disponibles en formats oberts. P2PValue anima a explorar i participar en la creació d'aquest recurs per a la recerca en un camp emergent. Les dades es poden visualitzar en un mapa, o utilitzar es pot fer una cerca per trobar i editar els casos existents o afegir nous casos al directori fent clic a "contribuir".

Techno-social platform for sustainable models and value generation in CBPP (commons-based peer production) in the future internet. The directory currently features more than 300 cases of CBPP. The data is freely available in open formats. P2PValue encourage you to explore and participate in the creation of a rich resource for research in this emerging field. You can visualise the data on a map , or use the search facility to find and edit existing cases or add new cases to the directory by clicking on 'CONTRIBUTE'.


Digital Social Innovation for Europe

Una comunitat de persones i projectes que utilitzen internet pel bé social. A través de mapejar organitzacions col.lectivament (crowdmapping) a www.digitalsocial.eu, s'han mapejat 992 organitzacions amb 6022 projectes de col·laboració DSI a partir de gener de 2015. La majoria de projectes de DSI se centren en l'àmbit d'educació i habilitats (254), en el desenvolupament de nous models per a la participació i la democràcia (251), amb menys activitat al voltant del DSI hi ha projectes de ciència i tecnologia (110) i finances i solucions econòmiques, com ara crowdfunding per als bons projectes socials (104).

Growing a Digital Social Innovation Ecosystem for Europe DSI Final Report. A community of people and projects who use the internet for social good Through crowdmapping organisations on www.digitalsocial.eu, Digital Social Innovation for Europe has mapped 992 organisations with 6022 collaborative DSI projects as of January 2015. In terms of the areas of society that the DSI projects focus on, the majority focused on education and skills (254) and developing new models for participation and democracy (251), with least activity around DSI science and technology projects (110) and DSI finance and economy solutions, such as crowdfunding for social good projects (104). https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsireport.pdf


Europe Tomorrow

Innovacions socials i mediambientals. "Durant un any Europe Tomorrow presentaran les innovacions socials que transformen les nostres societats, des dels quatre cantons d'Europa. " Han dissenyat el programa per desenvolupar-lo en tres anys. El primer any està dedicat a identificar les millors innovacions i comprendre el seu "marc" per tal de facilitar les seves duplicacions. En un segon pas, mobilitzaran els experts en cada tema per tal d'imaginar com escalar-los i desenvolupar escenaris futurs. Finalment, co-crearan solucions que satisfacin els reptes del nostre temps amb empreses, institucions públiques i els ciutadans.

Social & environmental innovations For a year at the four corners of Europe, Europe Tomorrow will introduce you to social innovations that transform our societies. They designed this program over three years. The first year is devoted to identifying the best innovations and understand their “framework” in order to facilitate their duplications. In a second step, they will mobilize experts in each topic in order to imagine their scaling and develop future scenarios. Finally, they will co-create solutions that meet the challenges of our time with companies, public institutions and citizens.


Atlas of the Future

Per tal de triar els projectes que estan a l'Atles, Atlas of the Future segueix quatre criteris: Trien només "els projectes que són reals, innovadors, amb visió de llarg termini i compromesos a tenir un impacte positiu i durador". Volen saber com menjarem, crearem, comunicarem, aprendrem, construirem, votarem, i fins i tot ens reproduirem. Exploren milers de projectes Atles, des de ciència i tecnologia fins a l'educació, l'energia, l'agricultura, l'urbanisme i la política, seleccionant-los per temes o filtres de categories.

In order to choose projects that are on the Atlas, Atlas of the Future have four criteria: They only choose projects that are "real, innovative, with long-term vision and committed to lasting positive impact". Want to know how we will eat, create, communicate, learn, build, vote, and even reproduce? Explore thousands of Atlas projects, from science and technology to education, energy, agriculture, urbanism and politics, by selecting topics or category filters.