Accions

Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària 2018/10/27/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18gestiocomunitaria

Enric (Orlandai): Això va de "sobirania comunitària".

Volem parlar dels valors i del com treballem, més que del què.

Hem elaborat indicadors de qualitat comunitària.

Comunitat:

El balanç permet treballar la relació entre comunitat i projecte.

És una mirada cap endins.

Indicadors generals de qualitat: Sostenibilitat, retorn social, arrelament, participació.

Arrelament al territori.

Retorn a la societat, replicabilitat.

Dues xarxes #org

Plataforma de Gestió Ciutadana, creada 2009, equipaments Barcelona que fan gestió ciutadana i que volen intercooperar. Casals de barri, punts informació, poliesportius, centre cívics. ... on els veïns es comprometen a portar-lo endavant, a gestionar-lo.

PGC va definir uns indicadors.

XEC, a la FESC 2015 ens vam trobar alguns projectes PGC amb altres de Catalunya i vam treballar-ho un any i a la FESC 2016 ens vam presentar.

Compartíem valors i objectius. Equipaments, Espais Okupats, Espais Autogestionats.

Any passat "Balanç comunitari des de la pràctica".

Vam treballar els 4 eixos.

Visió externa: arrelament.

Xarxes, plataformes, col·laboracions.

Visió externa: arrelament, retorn al barri.

Esquema 4 eixos:

    territori arrelament (externa)

    Impacte retorn social. (externa)

    Democràcia i participació (interna)

    Cures de les persones, processos i entorn (interna)

Democràcia i participació:

    presa de decisions, diversitat, obertura i accessibilitat, transparència

Cures persones, processos i entorn (sostenibilitat):

    dignitat laboral, ambiental, sostenibilitat econòmica, espais de cura.

On som? Versió Zero.

Eina informàtica evolutiva per fer el Balanç.

Indicadors de qualitat comunitària dels projectes.

Dades quantitatives agregables.

... també qualitatives.

Reptes de futur: governabilitat, usos.

Quins usos ha de tenir? Entitats, institucions.

Amanda (XES): vam partir del Balanç Social de la XES. Vam adaptar-la als espais comunitaris.

Què ens cal per construir el balanç comunitari que no té el BS? Dimensió "entitat" i dimensió "projecte".

Segregar-ho.

Alguna entitat gestiona diversos projectes.

Vàries entitats un projecte.

BS original obliga a que hi hagi una entitat darrera un projecte (encara que sigui entitat sense entitat jurídica).

Per la dimensió entitat vam assumir el BS bàsic de la XES (55 preguntes = 27 indicadors).

Preguntes = allò que la persona ha d'introduir (quali i quanti). Indicadors = el que la màquina genera (només quanti)

Dimensió projecte:

    Versió completa 88 preguntes => 55 indicadors

    Versió bàsica 31 preguntes = 25 indicadors

Tenim moltes més preguntes qualitatives en relació a BS.

L'eina permet fer qüestionaris externs a grups d'interès.

En "retorn social" això és necessari, preguntar a l'entorn on estàs operant.

Dos qüestionaris externs:

    voluntaries i participants

    entitats col·laboradores

L'eina les agrega i les afegeix al Balanç Comunitari.

Tenim Manual d'ús de les dues versions + Tutorial de l'eina tecnològica.

4 àmbits ja explicats: arrelament, impacte, participació, cures.

Fem servir la plataforma informàtica "ensenya el cor".

Què genera BC?

Arxius full de càlcul de dades

Informe en PDF molt orientat a comunicació

Podem agregar per entitats i per projectes.

L'eina permet itineraris. Podríem fer-los per gestió comunitària específica.

Serveix per gestió interna i per comunicació externa.

Laia Forné 

(Ajuntament de Barcelona)

Reptes: governança, encara no definida, caldrà parlar-ho.

Ús: regidoria de participació ja l'estem fent servir

Programa Patrimoni Ciutadà: promoure gestió ciutadana del patrimoni públic.

Cedir gestió de locals i solars a projectes que compleixin els 4 àmbits mencionats:

    coresponsabilitat social

    gestió democràtica

    orientació a necessitats humanes,

    compromís amb la comunitat i retorn territorial

Ja apliquem com a requisit a les entitats el complir aquest Balanç Comunitari.

Permet Ajuntament fer seguiment de l'impacte i retorn social de la gestió comunitària de patrimoni públic.

Mariona

A vegades amb l'administració ens trobem amb una màquina que ens rebota a la cara, que no ens entén.

En aquest cas ha sigut un procés coresponsable. L'Ajuntament necessitava una eina i ho ha volgut fer conjuntament amb els qui els havíem de fer servir.

Les persones que ho han facilitat (Iolanda Fresnillo i Mauro ) han tingut la sensibilitat de treballar-ho de forma...

Hem pogut tenir una facilitació i una gent que ha fet una sistematització dels nostres coneixements.

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

...

Intervenció: on es pot trobar la eina?

Iolanda: no està disponible fins al 2019.

Per què es fan els pilots.

Si algú vol fer els pilots que ho digui.

Mariona: per entitats petites pot ser molt burocràtic, són moltes preguntes, volem anar a poc a poc.

Intervenció:

    Em sembla una eina necessària. També per el com s'ha fet (amb els propis projectes).

    Pot servir per millora projectes a través autoavaluació. Des de Sau ens volem proposar pel pilot.

    També podria ser eina de Recerca que et permeti conèixer dades i perquè quedi dipositat un material qualitatiu i estadístic.

    Que sigui un element d'incidència política.

Mariona:

    Com més entitats millor, perquè la governança serà més àmplia.

Intervenció (Joana):

    Estem fent una Guia metodològica pels Casals de barris.

    M'agradaria integrar el BC a la Guia.

    Voldria saber criteris per fer el pilot.

    No sempre el model de gestió es correspon amb la governança real.

    No sempre "gestió cívica" és democràtica i té arrelament.

    A vegades una "empresa" a la pràctica té més arrelament i participació.

Laia:

    Amb la Mireia vam mirar si els criteris de "Casals de barri" coincidien amb el BC, és quasi 90%.

    També en Fàbriques de creació ho hem comparat.

    Estem pensant en tenir una matriu base i a partir d'aquesta fer itineraris.

Mariona:

    Alguns equipaments han de rendir coses com "casal de barri", com "fàbrica creació", com "centre cívic"... i es perd el temps per complir amb tot. Si això té una base compartida serà molt més fàcil.

    També és important que l'eina d'autoavaluació dels projectes quadri amb els indicadors que vol l'administració. Sinó sembla que no treballem per el mateix.

Iolanda:

    Hem pensat en una versió "P3" que sigui la super-bàsica.

    Testar-ho amb projectes petits com un hort urbà podria ser el pilot ideal.

Intervenció:

    Vull relacionar autoavaluació amb "clàusules socials". Si podem fer la connexió seria perfecte. Autoavaluació + fiscalització.

    La feina de preparació subvencions ens està matant.

Enric:

    Il·lusió que tinguem versions P3.

    El balanç no és per donar un "aprovar", són per aprendre, qüestionar-nos, ... encara que es relacioni amb indicadors administració, no perdem de vista que l'objectiu és ser un balanç per als propis projectes.

Intervenció:

    Ara es qüestiona que s'hagin escollit com a proveïdors determinades organitzacions.

Intervenció:

    10 de novembre a Ateneu ¿? de Sau fem Jornada equipaments culturals públics. Matí temes normatius, tarda espai de trobada.

PatrimoniCiutadaBCN@gmail.com